ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ

Bangkok Occupational Medicine Center

เป็นผู้เชียวชาญการให้บริการตรวจสุขภาพมากว่า 20 ปี เรามีประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แก่องค์กรณ์ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ มากมาย ด้วยห้องปฏิบัติการณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย รวมถึงห้องปฏิบัติการณ์พิษวิทยา เพื่อวิเคราะห์สารพิษที่อยู่ในร่างกายในกรณีที่ผู้รับการตรวจมีความเสี่ยงที่จะได้รับ

ทำไมต้องเลือกเรา

เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์

ด้วยประสิทธิภาพและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรณ์ของเรา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการตรวจสุขภาพจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ห้องปฏิบัติการณ์มีมาตรฐาน

เนื่องด้วยงานด้านอาชีวอนามัยเน้นความสำคัญของผลตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำเป็นอย่างมาก รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินงานที่สั้น การจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับสูงมาใช้งานจึงมีความสำคัญมาก

การประมวลผลที่รวดเร็ว

เราให้ความสำคัญของในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลตรวจด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ โดยนำผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการณ์ ผมตรวจอาชีวอนามัยจากแพทย์ รวมถึงผลเอกซเรย์ ร่วมกับปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ อาทิ เช่น เพศ และ อายุ เพื่อนำมาวิเคราะห์สุขภาพของลูกค้า

ห้องปฏิบัติการณ์ทางการแพทย์

ด้วยความสำคัญกับของการวิเคราะห์ที่ต้องมีมาตรฐาน เที่ยงตรงควบคู่ไปกับความรวดเร็ว ทางเราจึงจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อใช้งานในการวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ นอกจากนี้เรายังควบคุมระบบงานด้วยมาตรฐานสากล ISO9001 เพื่อผู้ใช้บริการจะสามารถมั่นใจได้ว่า ผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้นถูกต้องและได้มาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการณ์พิษวิทยา

ผู้รับการตรวจที่อยู่ในอุตสาหกรรมบางชนิดมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจหาสารพิษในร่างกาย ทางศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการพิษวิทยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านนี้ โดยเรามีขีดความสามารถในการตรวจสารพิษคลอบคลุมสารหลายชนิด

บริการของเรา

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป อาทิ ตรวจเลือดเพื่อหาสิ่งบ่งชี้ของโรค ตรวจปอด ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ให้กับพนักงานในองค์กรณ์

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานจำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อนเข้าทำงาน เพื่อคัดกรองพนักงานเบื้องต้น

บริการวิเคราะห์ตัวอย่างความเป็นพิษ

ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีววิทยาจำพวกเลือดและปัสสาวะ เพื่อวัดระดับสารพิษที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน

บริการตรวจ COVID-19

ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR และการตรวจแบบเร่งด่วน (Rapid Test Kit)

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Update 2020