ห้องปฏิบัติการณ์พิษวิทยา

การวิเคราะห์ทางพิษวิทยามีจุดมุ่งหมายสำคัญในการวิเคราะห์สารที่เป็นพิษในร่างกาย ซึ่งสารพิษจำพวกนี้ เช่น สารหนู, สารแคดเมี่ยม, สารตะกั่ว ส่งผลต่อร่างกายทั้งเฉียบพลันและระยะยาว ซึ่งอาการจะแตกต่างกันไป หรือแม้แต่ทำให้ถึงแก่ชีวิต

บริการนี้มีความเหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับสารพิษเป็นประจำและมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษ  โดยผลวิเคราะห์ที่ได้ กรณีสารพิษที่ตรวจเกินกว่าค่ามาตรฐาน ผู้รับการตรวจก็จะสามารถรับการรักษาได้อย่างทันที รวมถึงจะนำไปใช้เพื่อให้ทางสถานประกอบการวางแผนจัดการ ตรวจสอบและป้องกันกระบวนการทำงานหรือมาตรการในการจัดการสารพิษต่างๆ

ตรวจระดับสารในเลือด

 • ตรวจระดับสารตะกั่ว (Lead)
 • ตรวจระดับสารอลูมิเนียม (Aluminium)
 • ตรวจระดับสารแคดเมี่ยม (Cadmium)
 • ตรวจระดับสารทองแดง (Copper)
 • ตรวจระดับสารแมงกานีส (Manganese)
 • ตรวจระดับสารปรอท (Mercury)
 • ตรวจระดับสารสังกะสี (Zinc)
 • ตรวจระดับสารอะซีโตน (Acetone)
 • ตรวจระดับสารไซยาไนด์ (Cyanide)
 • ตรวจระดับสารเอธานอล (Ethanol)
 • ตรวจระดับสาร Isopropyl alcohol
 • ตรวจระดับสารเมธานอล Methanol
 • ตรวจระดับสารทูโลอีน( Hippuric acid )

ตรวจระดับสารในปัสสาวะ

 • ตรวจระดับสารหนู (Asenic)
 • ตรวจระดับสารแคดเมี่ยม (Cadmium)
 • ตรวจระดับสารโครเมี่ยม (Chromium)
 • ตรวจระดับสารทองแดง (Copper)
 • ตรวจระดับสารนิเกิล (Nickel)
 • ตรวจระดับสารปรอท (Mercury)
 • ตรวจระดับสารพลวง (Antimony)
 • ตรวจระดับสารดีบุก (Tin)
 • ตรวจระดับสารเบนซิน (Total Phenol)
 • ตรวจระดับสารเบนซิน (t,t-Muconic acid)
 • ตรวจระดับสารไซยาไนด์ (Cyanide)
 • ตรวจระดับสารไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol)
 • ตรวจระดับสาร Mandelic acid
 • ตรวจระดับสารฟลูออไรด์ (Fluoride)
 • ตรวจระดับสารเมธานอล Methanol
 • ตรวจระดับสารเมธิล คลอโรฟอร์ม (Methy Chloroform)
 • ตรวจระดับสาร Methyl Ethyl Ketone
 • ตรวจระดับสาร Methyl Isobuthyl Keton
 • ตรวจระดับสาร 2,5-Hexancdione
 • ตรวจระดับสาร Trichloroacetic acid
 • ตรวจระดับสารฟีนอล (Total Phenol)
 • ตรวจหาระดับสารสไตรีน (Manderic acid)
 • ตรวจระดับสารทูโลอีน( Hippuric acid )
 • ตรวจหาระดับกรดไตรคลอเอธิลลีน
 • ตรวจระดับสาร Methyl hippuric acid