เกี่ยวกับเรา

บริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

เป็นผู้เชียวชาญการให้บริการตรวจสุขภาพมากว่า 20 ปี เรามีประสบการณ์การให้บริการแก่องค์กรณ์ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงาน ที่ต้องการรับการบริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานหรือเป็นสวัสดิการณ์แก่พนักงาน ทั้งการตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัยประจำปี และการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดยแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ และเรามียานพาหนะติดตั้งเครื่องดิจิตอลเอกซเรย์สำหรับหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

บริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการตรวจสุขภาพในทุกๆ จุด เริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง อาทิ เช่น เลือด ซึ่งเรามีบุคลากรณ์ที่มีประสบการณ์การทำงานในการเก็บตัวอย่างเป็นอย่างดี อีกทั้งเราจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญในการกระบวนการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการณ์เพื่อผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

เรามีห้องปฏิบัติการณ์ทางการแพทย์ซึ่งควบคุมคุณภาพและมาตรฐานด้วย ISO9001 มีศักยภาพที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย ถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการณ์วิเคราะห์ความเป็นพิษ (Lab Toxicology) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษในร่างกาย เช่น สารหนู สารตะกั่ว