บริการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กรณ์ นอกจากจะช่วยคัดกรองพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีประโยชน์กับพนักงานโดยตรง โดยที่พนักงานที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งการตรวจพบข้อบ่งชี้ต่างๆ ของการเกิดโรค สามารถนำผลที่ได้ไปตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที

การบริการของบริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ สามารถรองรับได้ทั้งการตรวจในสถานที่ประกอบการของทางบริษัทหรือ ณ สถานประกอบการณ์ของทางผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการตรวจนอกสถานที่ เรามีหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมด้วยบุคลกรที่มีประสบการณ์ในการจัดเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยรถดิจิตอลเอกซเรย์พร้อมให้บริการตามสถานประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในการจัดการผู้รับการตรวจ

ในกรณีที่สถานประกอบการของลูกค้าไม่สะดวกในการรองรับ ทางบริษัทได้จัดห้องตรวจและอุปกรณ์การตรวจต่างๆ ไว้พร้อมรองรับผู้มารับบริการได้เป็นจำนวนมาก

chk1
chk2
chk3

รายการตรวจทั่วไปที่แนะนำ

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

การตรวจเลือด เพื่อวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง วัดระดับไขมัน เป็นต้น

การตรวจปัสสาวะ เพื่อวัดระดับสารต่างๆ เช่น ครีเอทีน

บริการตรวจอาชีวอนามัย

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การวัดระดับการได้ยิน

การตรวจการมองเห็น การตรวจสอบสรรมถนะกล้ามเนื้อ การตรวจคลื่นหัวใจ

บริการคัดกรองโรคและตรวจสอบภูมิคุ้มกันโรค

ตรวจไวรัสตับอักเสบ (เอ, บี, ซี) ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจโรคเอดส์และซิฟิลิส

บริการตรวจปัจจัยเสี่ยงและหาสารเสพติด

ตรวจหาสารพิษจากโลหะหนักในร่างกาย เช่น ตะกั่ว ปรอท

ตรวจหาสารพิษจากสารระเหย เช่น เบนซีน โทลูอีน

ตรวจหาแอมเฟตามีน

รายการตรวจพิเศษ

บริการตรวจฮอร์โมนที่สำคัญ

ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน, ฮอร์โมนความเครียด, อินซูลิน

บริการตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
ตรวจ HbA1c
บริการตรวจระดับวิตามิน

ตรวจ วิตามิน B12, โฟเลต ,วิตามิน D

บริการตรวจโรคผิดปกติ

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง, โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่าย, ภาวะอักเสบทั่วร่างกายและหลอดเลือดหัวใจ